P-GMR

De Personeelsgeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Samensteling

  • Ans van Lier (secretaris)
  • Susan Sevens
  • Gerty van Loon
  • Hanneke Heijkens
  • Danny van den Berghe

Functie: Leerkracht OBS FavoRIET

Mijn naam is Ans van Lier. Ik ben leerkracht op OBS FavoRIET in Panningen. Sinds een aantal jaren ben ik lid van de (P)GMR. Een andere wereld dan voor de klas staan. Je bent als personeelsgeleding oren en ogen voor je collega’s van de stichting Prisma. Wat gebeurd er boven-schools? Welke veranderingen of aanpassingen worden er doorgevoerd, soms in opdracht van de overheid, soms omdat het noodzakelijk is met het oog op de toekomst.

We zijn ons momenteel zeer bewust van de veranderingen in onderwijsland zoals krimp, personeelstekort, passend onderwijs etc. In de GMR kun je met ouders en collega’s overleggen en beslissen over Prisma beleid. Hierin hebben we een stem, dus moeten we hem ook laten horen. Dit wil ik proberen te doen.

Functie: Leerkracht BS De Groenling

Ontwikkelingen en veranderingen binnen het onderwijs gaan snel, o.a. door beslissingen die vanuit de overheid gemaakt worden. Beleid zal hierop afgestemd moeten worden. Dit vraagt een goede samenwerking tussen alle geledingen. De GMR is een orgaan over aangelegenheden die voor personeel en leerlingen van belang zijn en mee beslissingen neemt in en rond de scholen binnen Prisma. De GMR heeft een belangrijke stem in het tot stand komen van beleid op bovenschools niveau. Graag wil ik op een constructieve manier en in goede samenwerking met de oudergeleding meedenken over verdere ontwikkelingen binnen Prisma waarbij voor alle betrokkenen een goed leef- en werkklimaat gewaarborgd kan worden. Een goed klimaat zorgt voor een fijne leeromgeving voor kinderen. Er staat ons veel te doen in de komende tijd en hier wil ik me graag voor inzetten.

Hallo allemaal,

Ik wil me graag aan jullie voorstellen. Ik ben Gerty van Loon en op dit moment werkzaam als lid van het kwaliteitsteam van de Horizon (2 dagen) en bovenschools werkzaam als beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit (3 dagen).

Onze belangrijkste taak binnen ons werk is om te zoeken naar het best passende onderwijs voor elk kind. Wat heeft elk kind nodig? En hoe kun je dat het beste realiseren, borgen en waarborgen?

Dit heeft gevolgen voor het handelen van alle betrokkenen binnen de scholen en binnen heel Prisma.

Ik krijg energie als ik hierin kan bijdragen en kan erg genieten van de stappen die een leerling hierdoor kan zetten.

Ik heb een aantal jaren in de OPR (soort GMR van het grote samenwerkingsverband Noord-Limburg) mogen deelnemen. Toen mijn zittingsduur voorbij was heb ik mij aangemeld bij de GMR. Ik heb ook al meerdere jaren in de MR gezeten van verschillende scholen.

Het is mooi om op deze manier mee te kunnen en mogen denken naar mogelijkheden die binnen Prisma van belang zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de goede dingen doen en blijven doen?

Functie: leerkracht en voorzitter IKC De Kemp

Mijn naam is Hanneke Heijkens. Ik ben leerkracht op IKC De Kemp in Egchel. Voor het derde jaar ben ik lid van de MR en voor het tweede jaar voorzitter op onze school. Ik zie het als een voorrecht om het onderwijsbelang van de eigen school te mogen behartigen. Sinds begin dit schooljaar ben ik tevens lid geworden van de (P)GMR omdat ik, behalve op schoolniveau, ook graag op overkoepelend niveau mee wil denken. Hierbij staat beleidsontwikkeling voor goed kwalitatief onderwijs voor ieder kind bij mij bovenaan het lijstje. Graag wil ik me gaan inzetten als (P) GMR -lid om samen met de oudergeleding van de GMR een krachtige gesprekspartner te zijn voor het college van bestuur. Ik zie het als een prachtige kans om samen de belangen van de kinderen en de leerkrachten van de scholen binnen Stichting Prisma te behartigen met als doel samen het onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau te tillen.

Hallo collega’s,

Mijn naam is Danny van den Berghe, 27 jaar en leerkracht groep 6/7/8 op BS. Dr. Poels in Kessel-Eik. Sinds begin dit schooljaar maak ik deel uit van de (P)GMR van Stichting Prisma. Naast mijn werkzaamheden als leerkracht was ik opzoek naar een andere ‘prikkel’ binnen het onderwijs en na de eerste bijeenkomst was ik er al van overtuigd dat deelnemen aan de (P)GMR bij mij past. Ik ben vooral benieuwd naar het reilen en zeilen achter de schermen, de manier waarop er beleid wordt gevoerd en hoe dit wordt vertaald naar de werkvloer. Daarnaast lijkt het mij een mooie uitdaging om mijn steentje bij te dragen aan de algehele ontwikkeling van de stichting.