P-GMR

De Personeelsgeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Samensteling

  • Ans van Lier (secretaris)
  • Susan Sevens

Functie: Leerkracht OBS Nieuweschool

Mijn naam is Ans van Lier. Ik ben leerkracht op Nieuweschool in Panningen. Sinds een aantal jaren ben ik lid van de (P)GMR. Een andere wereld dan voor de klas staan. Je bent als personeelsgeleding oren en ogen voor je collega’s van de stichting Prisma. Wat gebeurd er boven-schools? Welke veranderingen of aanpassingen worden er doorgevoerd, soms in opdracht van de overheid, soms omdat het noodzakelijk is met het oog op de toekomst.

We zijn ons momenteel zeer bewust van de veranderingen in onderwijsland zoals krimp, personeelstekort, passend onderwijs etc. In de GMR kun je met ouders en collega’s overleggen en beslissen over Prisma beleid. Hierin hebben we een stem, dus moeten we hem ook laten horen. Dit wil ik proberen te doen.

Functie: Leerkracht BS De Groenling

Ontwikkelingen en veranderingen binnen het onderwijs gaan snel, o.a. door beslissingen die vanuit de overheid gemaakt worden. Beleid zal hierop afgestemd moeten worden. Dit vraagt een goede samenwerking tussen alle geledingen. De GMR is een orgaan over aangelegenheden die voor personeel en leerlingen van belang zijn en mee beslissingen neemt in en rond de scholen binnen Prisma. De GMR heeft een belangrijke stem in het tot stand komen van beleid op bovenschools niveau. Graag wil ik op een constructieve manier en in goede samenwerking met de oudergeleding meedenken over verdere ontwikkelingen binnen Prisma waarbij voor alle betrokkenen een goed leef- en werkklimaat gewaarborgd kan worden. Een goed klimaat zorgt voor een fijne leeromgeving voor kinderen. Er staat ons veel te doen in de komende tijd en hier wil ik me graag voor inzetten.