P-GMR

De Personeelsgeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Samensteling

  • Ans van Lier (secretaris)
  • Susan Sevens
  • Gerty van Loon
  • Hanneke Heijkens
  • Danny van den Berghe

Functie: Leerkracht OBS FavoRIET

Mijn naam is Ans van Lier. Ik ben leerkracht op OBS FavoRIET in Panningen. Sinds 13 jaar ben ik lid van de (P)GMR en ga dit jaar mijn carrière als GMR-lid, die ik met veel plezier heb gedaan, afronden. Lid zijn van de GMR is enerzijds een andere wereld dan voor de klas staan maar heeft anderzijds ook veel raakvlakken. Je bent namelijk als personeelsgeleding de oren en ogen voor je collega’s en alle kinderen van de stichting Prisma. Wat gebeurd er boven-schools? Welke veranderingen of aanpassingen worden er doorgevoerd, soms in opdracht van de overheid, soms omdat het noodzakelijk is met het oog op de toekomst.

We zijn ons momenteel zeer bewust van de veranderingen in onderwijsland zoals o.a. het personeelstekort, passend onderwijs, Burgerschap, goede onderwijsresultaten genereren, veiligheid etc. In de GMR kun je met ouders en collega’s overleggen en beslissen over het Prisma beleid. Hierin hebben we een stem, dus moeten we hem ook laten horen. Dit is wat ik wil ik proberen te doen.

Functie: Leerkracht BS De Groenling

Ontwikkelingen en veranderingen binnen het onderwijs gaan snel, o.a. door beslissingen die vanuit de overheid gemaakt worden. Beleid zal hierop afgestemd moeten worden. Dit vraagt een goede samenwerking tussen alle geledingen. De GMR is een orgaan over aangelegenheden die voor personeel en leerlingen van belang zijn en mee beslissingen neemt in en rond de scholen binnen Prisma. De GMR heeft een belangrijke stem in het tot stand komen van beleid op bovenschools niveau. Graag wil ik op een constructieve manier en in goede samenwerking met de oudergeleding meedenken over verdere ontwikkelingen binnen Prisma waarbij voor alle betrokkenen een goed leef- en werkklimaat gewaarborgd kan worden. Een goed klimaat zorgt voor een fijne leeromgeving voor kinderen. Er staat ons veel te doen in de komende tijd en hier wil ik me graag voor inzetten.

Hallo allemaal,

Ik wil me graag aan jullie voorstellen. Ik ben Gerty van Loon en op dit moment werkzaam als lid van het kwaliteitsteam van de Horizon (2 dagen) en bovenschools werkzaam als beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit (3 dagen).

Onze belangrijkste taak binnen ons werk is om te zoeken naar het best passende onderwijs voor elk kind. Wat heeft elk kind nodig? En hoe kun je dat het beste realiseren, borgen en waarborgen?

Dit heeft gevolgen voor het handelen van alle betrokkenen binnen de scholen en binnen heel Prisma.

Ik krijg energie als ik hierin kan bijdragen en kan erg genieten van de stappen die een leerling hierdoor kan zetten.

Ik heb een aantal jaren in de OPR (soort GMR van het grote samenwerkingsverband Noord-Limburg) mogen deelnemen. Toen mijn zittingsduur voorbij was heb ik mij aangemeld bij de GMR. Ik heb ook al meerdere jaren in de MR gezeten van verschillende scholen.

Het is mooi om op deze manier mee te kunnen en mogen denken naar mogelijkheden die binnen Prisma van belang zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de goede dingen doen en blijven doen?

Functie: leerkracht SBO

Mijn naam is Hanneke Heijkens. Ik ben leerkracht op SBO De Fontein in Panningen. Prachtig om net dat stukje extra ondersteuning te mogen geven aan de kinderen in mijn groep.

Ben lid geworden van de (P)GMR omdat ik, behalve op schoolniveau, ook graag op overkoepelend niveau mee wil denken. Hierbij staat beleidsontwikkeling voor goed kwalitatief onderwijs voor ieder kind bij mij bovenaan het lijstje. Graag zet ik me in als (P) GMR -lid om samen met de oudergeleding van de GMR een krachtige gesprekspartner te zijn voor het college van bestuur. Ik zie het als een prachtige kans om samen de belangen van de kinderen en de leerkrachten van de scholen binnen Stichting Prisma te behartigen met als doel samen het onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau te tillen.

Hallo collega’s,

Mijn naam is Danny van den Berghe en leerkracht van groep 8 op KC LEEF in Kessel. Sinds 2018 werkzaam bij Stichting Prisma en sinds het schooljaar 2021-2022 lid van de GMR. Daarnaast ben ik ook lid van de MR in Kessel. Als lid van de GMR krijg ik beleidsmatig steeds een beter beeld van de stichting, weet ik wat er zich achter de schermen afspeelt en kan ik nu steeds beter de vertaalslag maken naar de werkvloer en vice versa. Op een proactieve en soms kritische manier probeer ik mijn steentje bij te dragen aan de algemene ontwikkeling van de stichting, probeer ik met mijn collega’s de banden met de andere MR-en warm te houden en investeer ik ook in mijn persoonlijke ontwikkeling. We vergaderen op een prettige, professionele en constructieve manier en dragen samen de brede verantwoordelijkheid voor waar het uiteindelijk om draait: goed onderwijs voor alle kinderen die onze scholen dagelijks bezoeken.