Passend Onderwijs

Alle scholen voor primair onderwijs uit de regio Noord Limburg maken deel uit van het nieuwe samenwerkingsverband (behoudens scholen voor cluster 1 en 2). De regiogrens van het samenwerkingsverband is via een ministeriële regeling vastgesteld en loopt gelijk met de grenzen van de gemeenten:
Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Beesel.

Passend onderwijs betekent dat het onderwijs dat  aangeboden wordt voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is de ambitie om binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.
In Noord-Limburg is kwalitatief goed primair onderwijs beschikbaar voor alle kinderen. Extra ondersteuning voor kinderen die dit nodig hebben wordt zoveel mogelijk geboden op de gewone basisschool, waar leerkrachten en scholen zich constant verder ontwikkelen om ook kinderen met speciale ondersteuningsvragen goed onderwijs te bieden. De ontwikkelde expertise in het speciaal onderwijs staat hieraan ten dienste. De leerlingen en de leraren vormen samen met de ouders het dagelijkse systeem. Voor een beperkte groep kinderen blijft een dekkend net van speciale voorzieningen in de regio bestaan.
Diversiteit van groot belang is en de leerkracht centraal wordt gesteld.
De belangrijkste doelstellingen:
– Geen kind tussen de wal en het schip, geen thuiszitters of wachtlijsten.
– Kwalitatief goede speciale voorzieningen.
– 90% tevredenheid van ouders over de begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, zowel op de SO voorzieningen als in het SBO en de reguliere scholen.
– Het deelnamepercentage aan de speciale voorzieningen ligt op of nabij het landelijk gemiddelde.

Meer informatie? Kijk op https://www.swvpo.nl