Gezonde kindcentra

Gezonde kindcentra van de Toekomst
Kinderen leggen op jonge leeftijd een basis in kennis, houding en vaardigheden gericht op gezondheid en een goede kwaliteit van leven. Onderwijsstichting Prisma en Hoera kindercentra leveren met onderwijs en opvang een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en geven gezondheid hier een belangrijke plek in. Prisma en Hoera willen kinderen ondersteunen in hun gezonde ontwikkeling, zodat ze lekker in hun vel zitten en optimaal kunnen leren en ontwikkelen.

Wat is het Gezonde Kindcentrum van de Toekomst?
In een ‘Gezond Kindcentrum van de Toekomst’ wordt er bewust aandacht besteedt aan gezondheid en het leefstijlgedrag van kinderen. Hét gezonde kindcentrum bestaat niet, ieder kindcentrum is uniek en geeft gezondheid op een eigen manier een plek in het dagelijkse handelen. Vier pijlers vormen de leidraad om gezondheid te integreren in opvang en onderwijs binnen het gezonde kindcentrum. Op verschillende manieren wordt invulling gegeven aan voeding, beweging, ontspanning en rust. Daarbij staat samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid centraal. Passend bij de behoeften en context maken de verschillende kindcentra eigen keuzes in de invulling van een of meerdere pijlers.

  1. Gezonde en duurzame voeding

Voeding vormt de belangrijke motor voor de ontwikkeling van kinderen. Gezonde kindcentra kunnen hierin een bijdrage leveren door het aanbieden van schoolgruiten, aan de slag te gaan met een eigen moestuin, de verwerking van voedingsproducten, het bieden van onderwijs over gezonde voeding of het hanteren van een gezond lunch- en traktatiebeleid. Op verschillende manieren wordt er daarmee gewerkt aan bewustwording dat gezond eten normaal is.

  1. Voldoende beweging

Beweging is onmisbaar voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren te bewegen en ervaren hoe leuk sporten is. In de opvang gaan peuters actief bewegen op bijvoorbeeld een beweegvloer of tijdens naschoolse sportactiviteiten. In het onderwijs worden gymlessen begeleid door vakleerkrachten en wordt beweging in verschillende kindcentra actief geïntegreerd in de dag. Bijvoorbeeld door onderwijslessen te organiseren rondom een estafette op het speelplein of door het aanpassen van speelpleinen tot belevingsspeelpleinen die kinderen uitnodigen om te bewegen.

  1. Voldoende ontspanning en rust

In een 24/7 maatschappij is het steeds lastiger om voldoende ontspanning en rust te krijgen. Het is belangrijk om kinderen bewust te maken van het belang om gas terug te nemen en te ontspannen. Dat kan door het creëren van extra rustplekken in het kindcentrum, het aanbieden van bijvoorbeeld mindfulness lessen of ondersteuning in hoe kinderen om kunnen gaan met social media. 

  1. Samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid

Kinderen maken een optimale ontwikkeling door als ze zich lekker in hun vel voelen in hun sociale omgeving. Dit geldt zowel binnen als buiten de muren van het kindcentrum. Samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid vormt daarin een overkoepelende pijler. Het kindcentrum opent daarbij haar deuren en zoekt samenwerking om een doorgaande lijn te verbreden en gezondheid op de kaart te zetten. Bijvoorbeeld door samen met de vrijwilligers van de dorpsontmoeting een moestuin te onderhouden of samen met vrijwilligers van sportverenigingen een sportaanbod op te zetten.

Gezonde kindcentra, waarom?
Gezondheidsachterstanden beginnen op steeds jongere leeftijd. Uit onderzoeken van de GGD blijkt dat er in de Gemeente Peel en Maas een stijging is in het aantal kinderen met overgewicht. Het percentage kinderen met overgewicht en obesitas neemt toe met de leeftijd. De sterkste stijging wordt gezien bij kinderen tussen 4 t/m 6 jaar en 9 t/m 11 jaar. Deze stijging is vergelijkbaar met de regionale én landelijke gezondheidsontwikkeling.

Prisma en Hoera zien het als een taak om kinderen bewust te maken van het belang van een gezond bestaan en zoeken hiervoor nadrukkelijk de samenwerking op. Een gezonde levensstijl begint al bij het allerjongste kind dat als baby of peuter het kindcentrum bezoekt. Een goede basis kan gezondheidsproblemen op latere leeftijd voorkomen. Investeren in de jeugd verdient zich in de toekomst terug. Naast de gezondheidswinst resulteert een positieve gezondheid ook in een verbetering van leerprestaties, arbeidsparticipatie, maatschappelijke participatie, sociale gelijkwaardigheid en sociale cohesie. Deze dragen op hun beurt weer bij aan het verdienvermogen van de Nederlandse samenleving. Kortom, de jeugd is een belangrijke groeimotor van de samenleving en daar investeren Prisma en Hoera graag in.

Onderzoek
Onderzoekers van Universiteit Maastricht gaan onderzoek uitvoeren in de Gezonde kindcentra. De Universiteit richt haar onderzoek op de effecten van de verschillende gezondheidsinterventies die al aanwezig zijn en worden geïntroduceerd in de komende vier jaar. Verandert de gezondheid van kinderen als er op de kindcentra meer aandacht besteedt wordt aan gezondheid? Zijn daarin verschillen zichtbaar voor de vier pijlers en de verschillende kindcentra? Daarnaast wordt er gekeken naar het proces waarmee Prisma en Hoera de Gezonde kindcentra verder ontwikkelen. Hiermee wordt kennis verkregen voor andere onderwijs- en opvangorganisaties die aan de slag willen met gezondheid in hun kindcentrum.  

Partners
Onderwijsstichting Prisma, Hoera kindcentra en Universiteit Maastricht werken intensief samen om de Gezonde kindcentra vorm te geven. Met steun van de Provincie Limburg wordt gewerkt aan een duurzame borging van gezondheid in de kindcentra. Daarbij wordt er aangesloten bij de expertise en werkzaamheden van verschillende partners zoals de Gemeente Peel en Maas en GGD Limburg-Noord.

Geïnteresseerd in het project Gezonde Kindcentra van de Toekomst, ideeën of suggesties?

Neem gerust contact op!

Lies Bongers, procescoördinator (E: lies@prisma-spo.nl – T: 06 31 24 11 85)