Onderwijs

Passend onderwijs
Passend onderwijs betekent dat het onderwijs dat aangeboden wordt voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is de ambitie om binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Het algemene doel van het samenwerkingsverband is om passend onderwijs te organiseren.